EKO SKLAD

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših stavb. 

ZA KAJ ?

Pogoji za pridobitev:

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K). Če je predmet naložbe izvedba toplotne izolacije fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim fasadnim sistemom. V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,230 W/(m2K):

Pri izračunu potrebne dodatne toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude.

Priznani stroški
  • izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
  • nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
  • nakup in vgradnjo fasadnega sistema;
  • postavitev gradbenega odra;
  • odstranitev in izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«);
  • odstranitev obstoječih oken/vhodnih vrat in nakup ter vgradnjo novih oken/vhodnih vrat v skupnih prostorih, skupaj s pripadajočimi elementi;
  • demontažo starih okenskih polic, nakup in vgradnjo okenskih polic, obdelavo špalet;
  • odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe (balkonskih ograj, nadstreškov, žlebov, ipd.);
  • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.